Main Page Sitemap

Hur att hitta en sexförbrytare brott
hur att hitta en sexförbrytare brott

Om FedEx Kontot inte hålls aktivt kan det försättas i dating webbplatser för under 16 statusen endast kontant, vilket kan innebära att paket försenas, avvisas eller returneras till dess att betalning har erlagts.
Avsändaren garanterar och friskriver FedEx från eventuella krav från tredje part, i synnerhet från Mottagaren, vad gäller ansvar som ligger utanför det som anges i dessa Villkor.
9.6 Varje Försändelse måste åtföljas av iata Avsändarens Deklaration av Farligt Gods när det krävs.
Avsändaren måste tillhandahålla och är ansvarig för att allt farligt gods förpackas i vad gäller klassificering, förpackning, märkning och etikettering, i enlighet med tillämpliga lagar, reglementen eller regler.18.1 Om inte Avsändaren anger ett högre deklarerat värde för frakten på Flygfraktsedeln, begränsas FedEx ansvar till det högre alternativet av a) det belopp som stipuleras av tillämpligt internationellt avtal eller nationell lag; b) tjugotvå EUR (22) per kilo; eller c) USD 100 per Försändelse.1.2 Flygfrakt av försändelser kan omfattas av Warszawakonventionen från den, ändrad genom Haagprotokollet från den 28 september 1955 och alla efterkommande tillämpliga protokoll, eller Montrealkonventionen från den och alla efterföljande tillämpliga protokoll samt Guadalajarakonventionen från den 18 september 1961.19.1 fedex ÄR inte under NÅGRA omstÄndigheter ansvarigt FÖR NÅGON TYP AV skador (direkta, indirekta, speciella eller FÖljdskador) SOM Överskrider DET deklarerade VÄrdet (enligt begrÄnsningarnvsnitt 18) eller begrÄnsning AV ansvaret enligt tillÄmpliga internationella konventioner OCH Ändringar till dessa, beroende PÅ vilket SOM ÄR HÖGST.Mottagare avser den person (fysisk eller juridisk) vars namn står på Flygfraktsedeln angivet som Mottagare.21.2 Krav avseende Förlust, Utebliven Leverans eller Felleverans Alla krav avseende förlust, utebliven leverans eller felleverans måste skriftligen vara FedEx tillhanda inom 9 månader efter det att Försändelsen accepterats av FedEx.FedEx är inte skyldigt att förskottsbetala tullavgifter och skatter och kan kräva att Avsändare, Mottagare eller ansvarig tredje part att betala FedEx före det att FedEx blir ansvarigt för tullavgifter och skatter.FedEx-kontonummer eller FedEx-konto avser det nummer som utfärdats av FedEx till en kund som garanterar att kontoaktiviteten registreras i FedEx-systemet och att fakturan skickas till korrekt person för betalning.7.6 Avsändaren får skicka upp till tio olika varor på en och samma Flygfraktsedel.18.9 Oberoende av det Deklarerade värdet för ett Paket, överstiger inte FedEx ansvar för förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans, felaktig information, bristande information eller fellevererad information, den lägsta summan av Försändelsens reparationskostnad, dess nedskrivna värde eller dess ersättningskostnad.Prisinformation om dessa Tilläggsavgifter lämnas på begäran.14.10 För B2C Försändelser, erbjuder FedEx vid utvalda serviceställen möjligheten att leverera sådana B2C Försändelser i enlighet med de kompletterande instruktioner som erhålls från Mottagaren.Avsändaren är ansvarig för risk för förlust och förlust som överskrider det Deklarerade värdet för frakten.Här inkluderas även andra avgifter som FedEx ådragit sig, inklusive men inte uteslutande tullavgifter, skatter och förvaringskostnader.Regleringen av farligt gods kräver att varje Avsändare måste ha särskild anpassad utbildning för hantering av farligt gods innan Avsändaren lämnar sådant gods till FedEx eller någon annan luftfartstransportör för anbud.18.4 För Försändelser som innehåller följande artiklar av mycket högt värde är det Deklarerade värdet för frakt begränsat till USD.000 per Försändelse eller USD 9,07 per den amerikanska dating hh måttenheten pund (motsvarande 454 gram beroende på vilket som är högst.Inga överenskommelser om transitplatser kan ingås vid offerering av Försändelsen. .För returnerade Försändelser som innehåller farligt gods, måste Avsändaren tillhandahålla en ifylld Flygfraktsedel för retur samt all annan nödvändig dokumentation.

17.3 Om Avsändaren väljer att lämna en Försändelse till antingen en FedEx auktoriserad Ship Centre eller en FedEx Drop Box kommer Leveranstiden att påbörjas då Försändelsen samlas in av FedEx från FedEx auktoriserade Ship Center eller FedEx Drop Box, vad som är tillämpligt.
Den gäller inte tullavgifter, skatter, avgifter för deklarerat värde eller andra Avgifter och/eller förlust eller skada som åsamkats antingen Avsändaren eller Mottagaren; Återbetalning eller kreditering lämnas inte till kunder som använder automatiserade fraktfunktioner om felaktigt Paketspårningsnummer använts för Paketet eller Försändelsen i fråga; En tjänst.
Om dokumentation (inklusive Flygfraktsedel) saknas och/eller är felaktigt ifylld frånsäger sig FedEx allt ansvar gentemot Avsändaren och andra personer vad gäller förlust, utgift eller försening som uppkommit på grund av att Avsändaren inte uppfyllt detta krav.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap